Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

Možnost dotace na sportovní infrastrukturu školy: tato dotace je možná v rámci výzvy z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Výzva je vyhlášena v termínu 4. 12. 2019-17. 2. 2020 do 12 hodin.

Žadatelem může být obec do 3000 obyvatel, na jejímž katastru je zřízena základní škola. Dotace je až do výše 70 %. Limit dotace na jednu akci je 500 tis. Kč – 5 mil. Kč.

Podporovány budou akce zaměřené:
– na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy;
– na obnovu školních tělocvičen.

Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto dotačního titulu je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.
Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity.

Žadatel může do daného dotačního titulu podat pouze jednu žádost o dotaci. Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté (ve stadiu stavební rozpracovanosti).

Součástí povinných příloh je např. i projektová dokumentace (vyžaduje-li to charakter stavby) a příslušný akt stavebního úřadu, příprava žádosti tedy vyžaduje více času.

V příloze naleznete výzvu a zásady, veškeré informace k výzvě získáte na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR:

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-rozvoje-regionu-2020/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Místní akční skupiny neadministrují tuto výzvu, s případnými dotazy je proto třeba se obracet přímo na kontaktní osoby  na MMR uvedené ve výzvě:

Mgr. Jana Kratochvílová; e-mail: Jana.Kratochvilova@mmr.cz
Ing. Helena Kůrová; e-mail: Helena.Kurova@mmr.cz