1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

– Budeme se setkávat a sdílet dobrou praxi;

– vzájemně se vzdělávat;

– diskutovat o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol;

– zjišťovat aktuální stav rovných příležitostí na školách (dotazník rovných příležitostí);

– popíšeme současný stav;

– navrhneme aktivity pro podporu rovných příležitostí ve vzdělání, včetně návrhů spolupráce všech (institucí, odborníků, škol, školských zařízení, sociálních služeb, rodičů apod.), kteří mohou ke zlepšení rovných příležitostí přispět;

– budeme se zabývat přechody ve vzdělávání (např. MŠ/ZŠ, 1. stupeň/2. stupeň ZŠ), prevencí školního neúspěchu či předčasnými odchody ve vzdělávání;

– zjištěný stav i návrhy v oblasti rovného přístupu ke vzdělávání zapracujeme do strategických dokumentů i akčního plánu MAP;

– zamyslíme se nad tím, co je v dokumentu MAP v pořádku a co se má změnit.

 

Naše další témata k diskusi, ke vzdělávání a pro sdílení dobré praxe jsou např.:

– Silné stránky dětí a žáků,

– spolupráce pedagogů a asistentů pedagoga,

– žáci se speciálními vzdělávacími potřebami včetně dětí a žáků nadaných,

– práce s heterogenní skupinou,

– spolupracující organizace (NNO, PPP, SPC…),

– nabídka volnočasových aktivit.


Vedoucí PS: Mgr. Iva Štrojsová, ifa.dobiasova@post.cz


Předškolákův mapováček z MAP II

Seznam kontaktů pro rodiny a školy – Podpora rovných příležitostí na školách v ORP MH – Letáček obsahuje následující části:
1. Kontakty na pomáhající organizace
a) Logopedie
b) Pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum
c) Raná péče, MŠ a ZŠ speciální
d) Psychologická pomoc
e) Psychiatrie ambulantní a lůžková oddělení
f) Ochrana sociálních a právních zájmů nezletilých dětí a rodin
2. Informace k tématu asistent pedagoga (AP) a osobní asistent (OA)
a) Asistent pedagoga
b) Osobní asistent
3. Dávky poskytované úřadem práce
a) Mimořádná okamžitá pomoc
b) Příspěvek na živobytí
c) Doplatek na bydlení
d) Příspěvek na bydlení
e) Přídavky na děti
4. Obědy pro děti – zdarma
a) Obědy pro děti Women for Women
b) Středočeský kraj
5. Nabídka volnočasových aktivit zdarma

Materiál vznikl na základě zpracování dotazníků zaměřených na rovné
příležitosti ve vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště.Termín 3. setkání PS:

10. 4. 2024, 16:00-18:00 hodin, kancelář MAP IV Mnichovohradišťsko, Volnočasové centru MH, Zámecká 774, Mnichovo Hradiště

Program:

 • Přivítání
 • Aktuální témata v regionu/ČR
 • Třídnické hodiny, materiály k třídnickým hodinám
 • Brožurka pro RP – práce s aktuální verzí, tipy na změny (témata, odborníci…)
 • Tipy na hosty na příští setkání, nabídka MAPích akcí
 • Rozloučení, termín další schůzky

Termín 2. setkání PS:

12. 3. 2024, 16:00-18:00 hodin, kancelář MAP IV Mnichovohradišťsko, Volnočasové centru MH, Zámecká 774, Mnichovo Hradiště

Program:

 • Přivítání
 • Aktuální témata v regionu i v ČR
 • Kulaté stoly a diskuse v rámci MAP IV:odklady, komunitní plánování…
 • Místní lídři
 • Pozvánka na setkání školních poradenských pracovišť: třídnické hodiny, aktualizace brožury RP na školách,
 • Pozvánka na akce MAP
 • Rozloučení, termín dalšího setkání

Záznam z PS pro RP_12.3.2024


Termín 1. setkání PS:

3. 10. 2023, 16:00-18:00 hodin, kancelář MAP IV Mnichovohradišťsko, Volnočasové centru MH, Zámecká 774, Mnichovo Hradiště

Program:

 • Představení, seznámení, očekávání
 • MAP IV – nastavení projektu
 • PS pro RP v MAP IV MH
 • Aktuální témata, témata z MAP III: dotazník Klima, školní poradenská pracoviště – AP
 • Etický kodex učitele
 • Kvalitní škola – indikátory ČŠI
 • Témata přítomných
 • Termíny schůzek, rozloučení

Záznam_PS pro RP_3.10.2023