Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště
Čtvrtek 3. října byl v rámci MAPích aktivit spjat se čtvrtou schůzkou pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Sešli jsme se v Klubu dětí a mládeže MH a úvodní minuty věnovali seznamování. Do skupiny totiž přibyl nový člen za Agenturu pro sociální začleňování, pan Martin Dobeš, který se do našich diskusí ihned erudovaně zapojil. Skupinu naopak opustila paní Mížová z téže agentury.
Čtvrteční odpoledne se neslo v duchu otázek. Nejprve jsme zjišťovali, jak dopadly bilanční otázky po prvním školní roce, v němž naše pracovní skupina působila. Témata a slova z bilančního dotazníku svědčí o tom, že jsme skupinou, kde je místo pro rozdílné názory, dokážeme spolu diskutovat a přinášet nové podněty. Objevovala se slova jako: klima ve škole, kodex škol, setkávání asistentů, změna myšlení pedagogů, možnost sdílet a debatovat, žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, hodnocení, databáze kontaktů paní Lajnerové, vyhoření x nevyhoření pedagogů, vzdělávání pro učitele. Celkově je vidět, že za sebou máme nemálo probraných a zpracovaných témat.
Na čtvrteční schůzce jsme též uzavřeli otázku Kodexu školy. Jako smysluplné se nám zdá, aby se s ním seznámili ředitelé škol v ORP na své schůzce. Ideální by bylo pracovat s ním v rámci strategického plánování a začlenit ho plynule do chodu školy, vytvořit si vlastní kodex se zakomponovanými prvky z tohoto.
V průběhu dvouhodinového setkání jsme se seznámili s akcemi, které se témat naší pracovní skupiny týkají, probrali podobu a obsah následující schůzky, která se uskuteční formou kulatého stolu na svatého Martina a bude zaměřena na to, jak pomoci k tomu, aby byl přechod z MŠ na ZŠ co nejplynulejší.
V závěrečné části jsme začali práci na dalším větším tématu: Hodnocení. Přítomní si psanou formou odpovídali na dvě stěžejní otázky: Co děláme, když hodnotíme? (sebe, druhé, ve škole, v osobním životě…)  K čemu nám hodnocení je? S odpověďmi budeme pracovat na lednové schůzce.
Vedoucí skupiny uvedla, že v následujícím roce by setkávání probíhala ve formátu klasická schůzka zaměřená na téma hodnocení – kulatý stůl k přechodům: 1.-2. stupeň/víceletá gymnázia, 2. stupeň – 3. stupeň (SOU, SOŠ, gymnázium…). Stanoveny byly i termíny pro setkání v roce 2020: 30. 1., 4. 6., 15. 10. Březnový termín bude stanoven po konzultaci s účastníky kulatého stolu.
Poděkováním za práci a přáním pěkného večera jsme se po sedmé hodině večerní rozloučili.