Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště
Sdílíme informaci od OPS pro Český ráj, související s možností podpory základních služeb v obcích v rámci Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místních akčních skupin. Podpora je rozdělena do několika oblastí, mj. i do mateřských a základních škol a dále do kulturních a spolkových zařízení vč. knihoven.
Výzva by byla vyhlášena v únoru či březnu 2020.
Dotace je 80 % ze způsobilých výdajů.
Vždy platí, že výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje.
Základní informace k podpoře mateřských a základních škol:
Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy;
2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, včetně technologií a dalšího vybavení doprovodného stravovacího zařízení;
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) – tvoří maximálně 30 % projektu;
4) nákup nemovitosti.
V případě školních knihoven se dotace nevztahuje na nákup knih a obdobného vybavení.
V rámci projektu týkajícího se základní školy lze podpořit pouze kmenové učebny, dále sborovny, kabinety nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny včetně souvisejícího zázemí a souvisejících úprav budovy školy.
Upozorňujeme, že pokud chcete žádat o dotaci v tomto nebo jakémkoliv jiném programu pro ZŠ nebo MŠ, je nutné zapojení školy v projektu MAP a uvedení takového záměru do seznamu investičních priorit v projektu MAP.
Základní informace k podpoře kulturních a spolkových zařízení vč. knihoven:
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven;
2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně obecních knihoven;
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) – tvoří maximálně 30 % projektu;
4) nákup nemovitosti.
Dotace se nevztahuje na nákup knih apod., ale pouze na výstavbu/obnovu včetně základního vybavení.
V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách.
Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč.
Bližší informace naleznete v příloze (MŠ a ZŠ str. 86-88, kult. a spolková zařízení vč. knihoven str. 95-96).
Zájemci z obcí v ORP Mnichovo Hradiště (mimo Dolní Krupé a Rokyté) mohou kontaktovat OPS pro Český ráj pro další podrobnosti (viz kontakty níže).