Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

V úterý 2. dubna hostila kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH čtenářský klub na téma O hodnocení a věcech souvisejících, kterého se ujala Mgr. Iva Štrojsová, odborná konzultantka MAP. Klub začal netradičně naším výtvarným vyjádřením toho, co si představujeme pod pojmem hodnocení – až už jsme jen snili, malovali či promluvili, shodli jsme se na tom, že pod hodnocením si nepředstavujeme pouze známky, ale mnohem širší zpětnou vazbu. Následně došlo na práci s knihou Karla Starého a Veroniky Laufkové “Formativní hodnocení ve výuce” – vybrané úryvky nám posloužily jako teoretické zázemí k tomu, co je to hodnocení, plus jsme měli možnost začíst se i do příkladů z praxe v podobě přepsaných rozhovorů. Při rozboru textů nás zaujalo kriteriální hodnocení (hodnocení prostřednictvím bodů) či hodnocení vrstevnické, které je pro děti mnohdy mnohem důležitější zpětnou vazbou, neboť pochází od jejich spolužáků. Nicméně v případě vrstevnického hodnocení je třeba si ve třídě přesně a dobře nastavit kritéria pro toto hodnocení, aby nebylo zraňující. Takováto kritéria mohou mít např. formu srovnávací tabulky, kde se třeba u referátu hodnotí např. neverbální projevy řečníka, užití nespisovné češtiny apod. – díky tomu se pak žáci učí i z chyb ostatních. Shodli jsme se pak na tom, že otázka hodnocení je pro školní sborovny podstatným tématem, souvisí s celkovou atmosférou ve škole. Problematikou hodnocení by se měla zabývat celá škola; hodnocení by mělo děti rozvíjet, ne je zraňovat. Jak bylo uvedeno již v pozvánce k této akci: přemýšleli jsme, diskutovali i snili! Ze setkání vzešla řada témat, o nichž se domníváme, že by stála za to, abychom se jimi zabývali: Co všechno o hodnocení víme? Proč a jak hodnotíme? Jak např. koncipovat správně písemné práce a testy? Jak položit správně otázku? atd.