Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště

ZŠ Klášter Hradiště nad Jizerou hostila ve středu 24. dubna 2019 v podvečerních hodinách setkání vedoucích a pedagogických pracovníků malotřídních škol. Zástupkyně z Kláštera, Jiviny, Žďáru a Veselé se sešly v hojném počtu, vzájemně se představily a záhy se vnořily do přemýšlení o tom, jak vypadá demokratická kultura v jejich škole či obci.

Všechny školy se shodly na tom, že se různou měrou zapojují do obecních akcí (na Klášteře např. děti uklízely v rámci akce Ukliďme Česko, účastní se vítání občánků, zpívají u baráčníků, hasičů, zpívají u vánočního stromu…, na Jivině i ve Žďáru pak děti připravovaly program u příležitosti 100. výročí založení republiky, ve Veselé děti vystupují v rámci Veselé pouti či během Vánoc), děti mají možnost vyjádřit se k věcem, které se jich týkají (na Jivině např. k jídelníčku), jsou vedeny k solidaritě s druhými (např. ve Veselé, kde jsou v současné době dvě integrované děti, mají děti velké sociální cítění, aniž by je k tomu paní učitelky musely podněcovat), učí se hospodařit s penězi (např. ve Žďáru si děti hospodaří se svým fondem), podílejí se na pravidlech (např. v klášterské školní družině si pravidla děti formulovaly samy, svůj slib, že budou pravidla dodržovat, zpečetily u místní zvoničky) atd.

Společně jsme pak připravily harmonogram dalších setkání, která proběhnou v rámci současného projektu ještě čtyři, první z nich v říjnu příštího školního roku. Z témat, která by přítomné učitelky považovaly za přínosná, zaznělo např. jak efektivně pracovat s dětmi ve věkově heterogenní třídě.

Následovala prohlídka školy – jednotlivých tříd s ukázkami dětských prací (např. s dětskými návrhy log pro školu, úvahami na téma Proč je dobré chodit do školy?), počítačové učebny se sochou Jana Ámose Komenského i nového školního hřiště, dostaly jsme se dokonce i do tajuplných prostor školní půdy. V závěru našeho setkání pohovořila paní ředitelka Rašínová o proběhnuvší inspekci na jejich škole s tím, že upozornila, na které oblasti je třeba se zaměřit, neboť patřily ke sledovaným – zmínila například důležitost uvedení kritérií hodnocení do školního řádu či nutnost hospitační činnosti. Přítomné dámy ještě dolaďovaly společný turnaj malotřídních škol ve vybíjené, který proběhne u ZŠ Veselá 16. května a kterého se zúčastní mužstva ze všech malotřídek na Mnichovohradišťsku.

Velmi děkujeme klášterské paní ředitelce i jejím kolegyním za možnost uskutečnit setkání právě na jejich škole. Těšíme se na další společné setkání!